Jelen adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy az NNS-Tech Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1137 Budapest, Szent István park 25., képviseli: Pirisa Richárd ügyvezető, elektronikus levezési cím: info@e-rent.hu, a továbbiakban: Szolgáltató) az autókölcsönzési tevékenységével összefüggésben kapott adatok kezelésével, felhasználásával, továbbításával, stb. kapcsolatos szabályokat rögzítse és azokról tájékoztassa az érintetteket, elsősorban a Szolgáltatóval ügyfélkapcsolatba lépő bérlőket (a továbbiakban: Bérlő). Szolgáltató a személyes adatok védelméről szóló 2011. évi CXII. törvény 24. §. (3) bek. értelmében nem köteles adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot készíteni.

1. Jogi alapok

1.1. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 33. §. (3) bek. szerint a jármű üzemben tartója (tulajdonosa), ha törvény eltérően nem rendelkezik, köteles a rendőrhatóság – adatkérés célját tartalmazó – felhívására a szabályszegés elkövetésekor a járművet vezető személyről adatot szolgáltatni. Az adatszolgáltatási kötelezettség legfeljebb az adatkérést megelőző hat hónap időtartamra terjed ki.

1.2. Ugyanezen törvény 34. §. (1) és (3) bek. szerint a járművek üzletszerű bérbeadásával foglalkozó gazdálkodó szervezet a bérbe adott jármű rendszámáról, a bérlő nevéről, anyja nevéről, születési helyéről és idejéről, lakcíméről (székhelyének, telephelyének címéről), külföldi esetén állampolgárságáról, továbbá a bérbeadás kezdő és befejező időpontjáról köteles nyilvántartást vezetni. Az előzőekben megjelölt szervezet a nyilvántartás adatait a bérleti szerződés megszűntetését követő öt évig kezeli.

1.3. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 21/A. §. (2) és (4) bek. szerint, ha a gépjárművet az üzemben tartó a szabályszegést megelőzően más személy használatába adta, és ezt a használatba vevő személy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a (4) bek. szerinti adatokat tartalmazó nyilatkozatával igazolja, vagy – azon gépjárművek esetében, amelyek külön jogszabály alapján a közúti forgalomban menetlevéllel, illetve fuvarlevéllel vehetnek részt – olyan menetlevéllel, illetve fuvarlevéllel igazolja, amely alapján a (4) bek. szerinti adatok megállapíthatóak, a közigazgatási bírságot a használatba vevő személlyel szemben kell kiszabni. A (2) bek. szerinti nyilatkozat, menetlevél, illetve fuvarlevél tartalmazza:
a) a gépjármű hatósági jelzését,
b) a természetes személy üzemben tartó és használatba vevő nevét, születési idejét, születési helyét, lakcímét, nem természetes személy üzemben tartó és használatba vevő esetén annak megnevezését és székhelyének (telephelyének) címét,
c) azon időszak megjelölését, amelye a gépjármű használatát a használatba vevő az üzemben tartótól átvette.

1.4. A szabálysértésekről szóló 2012. évi II. törvény 220. §-a szerint, aki vasúti járművet, légi járművet, gépi meghajtású vízi járművet, úszó munkagépet, illetőleg a közúti forgalomban olyan gépi meghajtású járművet vezet, amelynek vezetésére hatósági engedéllyel nem rendelkezik, továbbá aki e járművek vezetését ilyen személynek átengedi, szabálysértést követ el.

1.5. A jogrendszer egyéb elemei – így a számviteli szabályok – is előírhatnak adatkezelési, illetve adatszolgáltatási jogot vagy kötelezettséget a Szolgáltató részére.

2. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre

Az 1. pont szerinti, a jogszabályban kötelezően előírt, illetve jogként biztosított adatkezelés alapján a Szolgáltató által kezelt személyes adatok a következők:
d) Bérlő neve, lakcíme, tartózkodási helye, illetve székhelye
e) természetes személy Bérlő esetén a Bérlő neve, anyja neve, születési helye és ideje,
f) nem természetes személy Bérlő esetén a Bérlő cégjegyzék száma vagy más nyilvántartási száma, valamint bankszámlaszáma,
g) külföldi Bérlő esetén az állampolgárság megjelölése,
h) a bérlet kezdő és befejező időpontja,
i) a bérelt gépkocsit vezető személy előzőekben foglalt adatai, továbbá a vezetői igazolvány száma és érvényességi ideje,
j) a díjfizetéssel és a díjtartozással összefüggő adatok, bankkártyás fizetés esetén a bankkártya száma,
k) tartozás hátrahagyása esetén a bérleti szerződés felmondásának eseményei.

Az adatkezelés célja a bérleti szolgáltatás teljesítése, a bérleti jogviszonyból eredő jogok érvényesítése és kötelezettségek teljesítése, a bérlettel kapcsolatos jogi tények feltárhatóságának biztosítása.

3. A személyes adatok tárolásának időtartama és módja

3.1. A 2. pont szerinti adatok a gépkocsi bérleti szerződés megszűnését követő öt évig, illetve, ha a bérleti jogviszony alapján valamely igény vagy követelés lépne fel, úgy annak elévüléséig, avagy a jogvita végleges lezárásáig kezelhetők.

3.2. Az adatok kezelését a Szolgáltató az előzőekben foglalt időtartam leteltekor megszünteti.

3.3. A Szolgáltató a kezelt személyes adatot az adatkezelésről való tudomásszerzését követően haladéktalanul törli, ha a Szolgáltatónál valamely, a fentiekben nem említett körben történő adatkezelésre kerül sor.

3.4. A Szolgáltató köteles a Bérlőkről nyilvántartott személyes adatok védelméről gondoskodni.

3.5. A számítógépen nyilvántartott adatok esetében az adatokhoz való hozzáférést jelszóvédelemmel kell ellátni és a hozzáférésre jogosult személyekről nyilvántartást kell vezetni. A számítógépes adatállományokról legalább egy példány biztonsági másolatot kell folyamatosan készíteni.

3.6. A papíralapú nyilvántartásokat az illetéktelenek elől elzárva kell tartani.

3.7. A nyilvántartásokat megfelelően zárt helyiségben, az irattározási jogszabályok és belső előírások figyelembe vételével kell tárolni.

3.8. A közbenső, az irattározásra nem kerülő, vagy az irattározási idő után selejtezésre kerülő nyilvántartásokat meg kell szüntetni: a számítógépes adathordozón lévő adatokat helyreállíthatatlanul le kell törölni, a papíralapú, személyes adatokat tartalmazó listákat el kell égetni vagy más módon (pl. iratmegsemmisítővel) ellenőrzötten meg kell semmisíteni.

4. A személyes adatok továbbításának esetei

4.1. A 2. pont szerinti adatok közül azok, amelyek az adatkezelés céljához szükségesek, átadhatók:
a) azoknak, akik a Szolgáltató megbízása alapján a számlázást, a követelések kezelését, a forgalmazás kezelését, illetőleg az ügyfél-tájékoztatást végzik,
b) a számlázási és forgalmazási viták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére,
c) a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme, a közvádas bűncselekmények, valamint az elektronikus hírközlési rendszer jogosulatlan vagy jogsértő felhasználásának üldözése céljából az arra hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó hatóságoknak, az ügyésznek, valamint a bíróságnak,
d) a bírósági végrehajtásról szóló törvény előírásai szerint a végrehajtónak.

4.2. Az adatok közül azok, amelyek az adatkezelés céljához szükségesek, átadhatók:
e) azoknak, akik a Szolgáltató megbízása alapján a bérlet, illetve a panaszok ügyintézését, illetőleg az ügyfél-tájékoztatást végzik,
f) a jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére.

4.3. A 4.1. és 4.2. pontok alapján átadott adatokkal kapcsolatban az adatokat átvevőket a Szolgáltatóval azonos titoktartási kötelezettség terheli.

5. A bérlő hozzájárulása és módosításának joga

5.1. A Szolgáltató a Bérlő adatkezeléséhez való előzetes hozzájárulását köteles megszerezni minden olyan esetben, amikor az adatkezelést jogszabály számára kötelezően nem írja elő.

5.2. A Bérlő adatkezelési hozzájárulását a Szolgáltató a következők szerint szerezheti meg:
g) a bérleti szerződés keretében nyilvántartott hozzájáruló adatkezelési nyilatkozattal,
h) egyes ajánlat esetén a Bérlő által szolgáltatott adatlapon tett nyilatkozattal.

5.3. A Bérlő a hozzájárulásával történő adatkezelésről szóló nyilatkozatát a Szolgáltató ügyfélszolgálatán tett vagy postai úton megküldött írásbeli nyilatkozatával bármikor szabadon megváltoztathatja.

5.4. A Bérlő adatkezelési nyilatkozatai közül a legutóbbi keltezésű az érvényes.

6. A szolgáltató adatkezelésének szabályai

6.1. A Szolgáltatót a tudomására jutott személyes adatokkal kapcsolatosan titoktartási kötelezettség terheli, azok megismerését harmadik személy részére csak az érvényes jogszabályokban és a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint teheti lehetővé.

6.2. A titoktartási kötelezettség a Szolgáltató alkalmazottját, tagját, megbízottját a Szolgáltatóval azonos módon terheli és megszegéséért a jogszabályok szerinti felelősséggel tartozik. A titoktartási kötelezettség az alkalmazottat a jogviszony, a tagot a tagsági viszony, a megbízottat a megbízási jogviszony után is terheli.

7. Az elektronikus kommunikáció elvei

7.1. Amennyiben a Bérlő bizalmas adatokat (pl. bankkártya számot) ad meg bármely regisztráció vagy foglalási folyamat során, a Szolgáltató secure socket layer (SSL) technológiával titkosítja az információkat.

A Szolgáltató követi az általánosan elfogadott ipari szabványokat, hogy megvédje a részére átadott, személyes azonosításra alkalmas és személyes adatokat mind az adatátvitel során, mind az információk beérkezésekor. Mindemellett a Szolgáltató nem tudja garantálni a teljes biztonságot az Internet veszélyeire és működési elveire tekintettel. Ezt szem előtt tartva a Szolgáltató kéri, hogy a Bérlő ne adja meg fizetési kártya számát a Szolgáltató weboldalain található mezőkben, kivéve azt a mezőt, melyet kifejezetten erre a célra jelölt meg.

A Szolgáltató a Bérlőt nevének, telefonszámának és e-mail címének megadására kéri. Ez teszi lehetővé, hogy foglalását feldolgozzák, felvegyék a Bérlővel a kapcsolatot esetlegesen felmerülő problémák esetén, valamint, hogy a foglalás visszaigazolásaként e-mailt küldhessen. Az ügyféladatok bizalmasságát a Szolgáltató alábbi adatvédelmi elvei és eljárásai biztosítják.

A weboldalon megadott személyes adatokat a Szolgáltató kizárólag saját rendszerében tárolja autókölcsönzési tevékenysége működtetésének, ügyintézési tevékenysége szinten tartásának, illetve fejlesztésének támogatása céljából. Mivel a Szolgáltató az e-rent.hu azaz NNS-TECH Kft. autókölcsönző ága működtető csoport része, az e-rent.hu autókölcsönző rendszer működtetésében résztvevő, más – európai és Európán kívüli – cégekkel időről-időre megosztja a szolgáltatása működtetéséhez kapcsolódó információkat, melyhez hozzátartozhatnak az ezen weboldalakon keresztül megadott személyes információk is. A Bérlő személyes adatai semmilyen más célra nem kerülnek felhasználásra, kivéve, ha a más célú felhasználáshoz kifejezett hozzájárulását adta. A Szolgáltató ügyfeleinek lehetőséget biztosít arra, hogy a róluk nyilvántartott adatokat bármikor megismerhessék, és az adatokat, azok naprakészségének biztosítása céljából helyesbítsék.

7.2. Nyilvántartott adatok: A weboldal felkeresésekor a Szolgáltató nyilvántartásba veszi a Bérlő által használt IP-címet, mely kizárólag a Bérlő által használt Internet-szolgáltatót azonosítja, és a Bérlőről, mint egyénről semmilyen információt nem tartalmaz.

7.3. A cookie-k, online nyereményjátékok és online kérdőívek használatával kapcsolatos információk az ezeket bemutató honlapon találhatók, az ezekkel kapcsolatos információk megadása a Bérlő önkéntes döntését jelenti.

8. Az adatvédelmi felelős

8.1. A Szolgáltató által az adatvédelmi feladatok ellátására kinevezett személy:

  • neve: Pirisa Róbert Norbert
  • beosztása: Informatikus
  • elérhetősége: 1137 Budapest, Szent István park 25.
  • telefonszáma: (1) 669 9124

8.2. Az adatvédelmi felelős köteles biztosítani:
a) azt, hogy a Szolgáltató és alkalmazottja, tagja, megbízottja az adatvédelemre és az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályokat és a jelen Szabályzatot megismerje, és a munkája során betartsa,
b) az adatvédelem és adatbiztonság követelményeinek személyi és tárgyi feltételeit,
c) a jelen Szabályzatnak a Bérlők, ügyfelek részére az ügyfélszolgálati irodában, valamint – ha van – Internetes honlapján való nyilvános elérhetőségét.

Hatályos: 2017.10.18-tól

Cookie-k kezelése

Általános információk

Az e-rent.hu weboldal alkalmaz ún. cookie-kat. A cookie egy olyan rövid szöveges fájl, melyet a böngésző tárol, és lehetővé teszi, hogy a weboldalak közötti váltások ill. a böngészési alkalmak között emlékezzen információkra. Az lapunk számos belső cookie-t alkalmaz, melyet a weboldal generál és használ, valamint alkalmaz külső cookie-kat is, melyeket az e-rent.hu weboldalon harmadik fél generál. Ezek lehetővé teszik számunkra, hogy megjegyezzük a foglalások minden részletét, ahogy végighaladnak az oldalon, emlékezzünk az ügyféladatokra, ezáltal a megfelelő tartalmat mutathatjuk a választott lehetőségek és a munkamenet alapján. Továbbá segítenek nekünk a felhasználói szokások megértésében, így javíthatjuk az oldal használatát. A cookie-k csak szöveget képesek tárolni, mely minden esetben anonim és általában titkosított. Az cégünk weboldalai semmilyen körülmények között nem tárol személyes adatokat cookie-k segítségével.

Mik azok a cookie-k?

A cookie-k olyan kis terjedelmű szöveges fájlok, melyeket az általunk meglátogatott weboldalak generálnak, ezek a cookie-k tartalmazzák a munkamenet adatait, melyek a későbbiek folyamán még hasznosak lehetnek az adott oldalon. Az adatok lehetővé teszik, hogy az oldal megtartsa az addigi információkat az oldalváltások alatt, illetve hogy elemezze a módot, ahogyan az oldallal a látogató fenntartja a kapcsolatot. A cookie-k biztonságosak, csak olyan információt tudnak tárolni, melyet a böngésző mentett oda, azaz olyan információt, melyet a felhasználó adott meg böngészőjén, vagy melyet az oldal lekérő tartalmaz. A cookie-k nem alkalmasak kódok futtatására, illetve segítségükkel nem lehet másik számítógéphez hozzáférni. Amennyiben egy weboldal titkosítja a cookie-n található információt, akkor csak az a weboldal képes az adott információt elolvasni. Kétféle cookie van: a munkamenet cookie és az állandó cookie. Más-más célra használják őket és más-más információkat tartalmaznak.
A munkamenet cookie-k az éppen aktuális böngészőn folyó munkamenet által használt információkat tartalmazzák. Ezek a cookie-k automatikusan törlődnek, amikor a böngésző bezárásra kerül. Semmi nem marad a felhasználó gépén azon az időn túl, melyet az adott weboldalon tölt.
Az állandó cookie-kat arra használják, hogy a weboldalon történő látogatások között tárolja az információkat. Ezek az adatok teszik lehetővé az oldal számára, hogy felismerje, hogy visszatérő látogatóval van-e dolga, és ennek megfelelően reagáljon. Az állandó cookie-k a weboldal által beállított időtartamig érvényesek, ami pár perctől néhány évig is terjedhet.

Miért használunk cookie-kat?

A cookie-kat arra használjuk, hogy kövessük a látogató munkamenetét, ahogy végighalad az oldalon, nyomon követve a foglalás részleteit, illetve hogy bejelentkezett-e. Arra is alkalmazzuk, hogy a munkamenet során a tárgyhoz tartozó termékeket megjelenítse. Partnereink – Google, Facebook, Olim Central, WordPress és Adobe – webanalízis cookie-jai lehetővé teszik, hogy nyomon kövessük az oldalon belül az ügyfél interakciót. Ez értékes információkat nyújt számunkra, melyek birtokában javíthatunk a weboldalunkon, az ajánlott termékeinken és szolgáltatásainkon. Különböző partnerekkel is együttműködünk, akik külső cookie-kat írnak, melyeket reklámszolgáltatók használnak más weboldalakon, s ezáltal kaphat a látogató, böngészője előzményei alapján, megfelelő és releváns hirdetéseket. Ezek a cookie-k nem tárolnak személyes információkat, melyek alapján más weboldalak azonosítani tudnák az adott látogatót, kizárólag a böngésző előzményei alapján működnek.

Cookie-k kikapcsolása és törlése

Minden web böngésző lehetővé teszi cookie tevékenységének korlátozását vagy a cookie-k kikapcsolását a böngésző beállítások vagy opciók lehetőségeken belül. Ennek lépései böngészőnként eltérhetnek, erre nézve a böngésző Súgó menüjében találhat instrukciókat. Böngészőjén meg is nézheti a számítógépén levő cookie-kat, törölhet közülük egyeseket vagy akár az összeset is. A cookie-k szöveges fájlok, tehát megnyithatja őket, hogy elolvassa a tartalmukat. A rajtuk levő adat gyakran titkosított vagy csak egy numerikus kulcs, mely megfelel az adott webes munkamenetnek, így nem értelmezhetőek csak annak a weboldalnak a számára, amelyik létrehozta. Amennyiben a cookie-k kikapcsolásra kerülnek, az e-rent weboldal nem tudja a foglalást létrehozni. A cookie-k megbénítása hatással van a látogatónak az oldalon történő mozgása nyomon követésére is, viszont nem érinti az elemző kódot, amely így is felismeri az oldalon történt látogatást.

Milyen cookie-kat hoz létre az e-rent.hu oldal?

Az e-rent által írt munkamenet cookie-k olyan adatokat tartalmaznak, melyeket a web szerver hardvere használ arról a szerverről, mely a munkamenetet dolgozza fel, valamint az ügyfél azonosítási státuszát (ügyféladatbázis alapján) és a foglalás részleteit. Az e-rent weboldal által létrehozott állandó cookie-kat technológiai partnereink, az Adobe, a Facebook és a Google alkalmazzák. A forgalmi adatok segítenek felismerni az oldalra érkező visszatérő ügyfeleket. A tárolt információt arra használják, hogy más oldalakon a részünkről megfelelő reklám anyaggal láthassuk el ügyfeleinket. Ezen cookie-k eltávolítása nincs hatással az e.rent.hu weboldal használhatóságára vagy működésére.

Technológiai partnereink cookie-jai

Adobe SiteCatalyst
Az e-rent.hu partneri kapcsolatban áll az Adobe Site Catalyst-tal webanalízis és munkamenet analízis érdekében. Az összegyűjtött adatok, melyek azon alapulnak, hogy hol, mikor és mit keresnek az ügyfelek, lehetővé teszik számunkra, hogy javítsunk az oldalunkon, az infrastruktúránkon, a termékeinken és a szolgáltatásainkon. Az Adobe mind állandó, mind pedig munkamenet cookie-kat ír. A cookie-k nem tárolnak személyes adatokat. A cookie-k törlése vagy kikapcsolása nem korlátozza az oldal működését.

Oracle (Estara és ATG)
Az ee-rent partneri kapcsolatban áll az Oracle-lel annak érdekében, hogy alkalmazhassa a „Click to Call” és „Click to Chat” bővítményeket – lehetővé téve az ügyfél részére, hogy beszélhessen a kontakt centerben lévő ügyintézővel, amennyiben a weboldal érzékeli, hogy az ügyfélnek nehézségei vannak az oldallal. Oracle mind állandó, mind pedig munkamenet cookie-kat ír. A cookie-k nem tárolnak személyes adatokat. A cookie-k törlése vagy kikapcsolása nem korlátozza az oldal működését.

Google
Az e-rent partneri kapcsolatban áll a Google-lal webanalízis és hirdetési célokból. A cookie-n lévő adatok elárulják a Google-nak, hogy az ügyfél milyen oldalakat látogat, milyen termékek és szolgáltatások érdeklik, és ezek alapján megfelelő hirdetéseket válogat számára. Google mind állandó, mind pedig munkamenet cookie-kat ír. A cookie-k nem tárolnak személyes adatokat. A cookie-k törlése vagy kikapcsolása nem korlátozza az oldal működését.